Status prawny

Status prawny


Prawną podstawą funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie jest:

1.   Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. nr 85 poz. 539 z późn. zm.);
2.   Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze zm.);
3.   Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
4.   Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
5.   Ustawa z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r Nr 76, poz. 694 z późn. zm.);
6.   Uchwała Nr XVII/153/08 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie wyodrębnienia z Gminnego Domu Kultury w Izabelinie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie;
7.   Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie - (Załącznik do Uchwały Nr XVII/153/08 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 czerwca 2008 r.)