Statut

STATUT GMINEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W IZABELINIE


Rozdział I

Przepisy ogólne


§ 1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie, zwana dalej "Biblioteką", jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.

§ 2.

Prawną podstawą funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie jest:
1.  Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. nr 85 poz. 539 z późn. zm.);
2.  Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze zm.);
3.  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
4.  Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
5.  Ustawa z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r Nr 76, poz. 694 z późn. zm.);
6.  UchwaŁa Nr XVII/153/08 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie wyodrębnienia z Gminnego Domu Kultury w Izabelinie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie;
7.  Niniejszy statut.

§ 3.

Biblioteka w Izabelinie wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Izabelin prowadzonego przez Wójta Gminy.

§ 4.

1.  Biblioteka ma siedzibę w Izabelinie C przy ul. Matejki 21.
2.  Terenem działania Biblioteki jest Gmina Izabelin.

§ 5.

1.  Organizatorem Biblioteki w rozumieniu ustawy jest Gmina Izabelin. 2.  Biblioteka korzysta z merytorycznej pomocy Biblioteki m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.
3  .Biblioteka udostępnia zbiory nieodpłatnie.

Rozdział II

Cele i zadania


§ 6.

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
Do szczególnego zakresu działania Biblioteki należy:
1.  Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych.
2.  Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie ich mieszkańcom.
3.  Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek.
4.  Popularyzacja książek i czytelnictwa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.
5.  Gromadzenie oraz upowszechnianie dokumentów dotyczących regionu.
6.  Gromadzenie dokumentów życia społecznego gminy: plakaty, ulotki, zaproszenia, foldery itp.
7.  Gromadzenie i udostępnianie prasy.
8.  Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
9.  Analizowanie potrzeb czytelniczych oraz udoskonalanie form i metod pracy bibliotecznej.
10. Szkolenie pracowników.
11. Podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.

Rozdział III

Organizacja


§ 7.

1.  Gminną Biblioteką Publiczną w Izabelinie kieruje Dyrektor, który reprezentuje placówkę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2.  Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy Izabelin.
3.  Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
4.  W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej oraz pracowników obsługi a w miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.
5.  Dyrektor i pracownicy winni posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określonych w odrębnych przepisach.
6.  Zakres czynności pracowników Biblioteki określa Dyrektor.
7.W Bibliotece obowiązuje Regulamin Wynagradzania opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Wójta.
8.Wynagrodzenie dla Dyrektora ustala Wójt.

§ 8.

1.Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię i czytelnię multimedialną.
2.Dyrektor określa w regulaminie sposób udostępniania zbiorów i warunki korzystania z wypożyczalni, czytelni i czytelni multimedialnej.

§ 9.

1.  Przy Bibliotece może działać Koło Przyjaciół Biblioteki.
2.  Dyrektor może powołać Radę Programową, będącą organem doradczym Dyrektora, w skład której powinni wejść przedstawiciele lokalnej społeczności oraz instytucji i osób trwale związanych z działalnością kulturalną.
3.  Skład, zasady i tryb działania Rady Programowej ustala Dyrektor.
4.  Rada Programowa Biblioteki działa na podstawie regulaminu ustalonego przez Radę i zatwierdzonego przez Dyrektora.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa


§ 10.

1.  Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzielonymi i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami ustalonymi dla instytucji kultury.
2.  Biblioteka pokrywa koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów, którymi są: dotacje z budżetu gminy Izabelin, w wysokości każdorazowo określanej przez Radę Gminy; środki otrzymane w formie darowizn od osób fizycznych i prawnych; środki z innych źródeł.
3.  Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

Rozdział V

Postanowienia końcowe


§ 11.

1.  Biblioteka posiada pieczęć podłużną z pełną nazwą i adresem siedziby.
2.  Do ewidencji książek Biblioteka używa pieczęci okrągłej z nazwą Biblioteki.

§ 12.

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.