Regulamin Organizacyjny

Regulamin organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1.

1.  Regulamin organizacyjny, zwany dalej "Regulaminem", określa strukturę organizacyjną Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie, podział kompetencji, prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie.

2.  Przepisy regulaminu obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece w Izabelinie bez względu na stanowisko, rodzaj, wymiar czasu pracy oraz okres, na jaki zawarto umowę.

§ 2.

1.  Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie działa w szczególności na podstawie:
- Uchwały nr XVII/152/08 Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie wyodrębnienia z Gminnego Domu Kultury w Izabelinie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie
- Uchwały nr XVII/153/08 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie
- Ustawy z dnia 25.10.1991 R. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 114, poz. 493 ze zm.,
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz. 539
- Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie,
- Niniejszego regulaminu,
- Innych regulaminów i instrukcji wewnętrznych

2.  Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie realizuje zadania wynikające ze statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/153/08 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 czerwca 2008 r.
3.  W Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie obowiązuje regulamin wynagradzania, regulamin pracy, regulamin premiowania, dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości, regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

ROZDZIAŁ II

DYREKTOR GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W IZABELINIE

§ 3.

1.  Pracą Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie kieruje Dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy:
- opracowanie planów pracy, planów budżetowych oraz sprawozdań z działalności biblioteki,
- ustalenie regulaminu organizacyjnego Biblioteki,
- podejmowanie decyzji o zatrudnianiu, awansowaniu, nagradzaniu i zwalnianiu pracowników Biblioteki z zachowaniem obowiązujących przepisów,
- prowadzenie spraw kadrowych pracowników,
- dbałość o wyposażenie i urządzenie biblioteki,
- właściwa realizacja budżetu, kontrola wydatków budżetowych,
- reprezentacja Biblioteki na zewnątrz oraz branie udziału w posiedzeniach komisji i innych organów Urzędu Gminy przy rozpatrywaniu spraw biblioteki i czytelnictwa.
2.  Dyrektor może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej głównemu księgowemu.

ROZDZIAŁ III

PRACOWNICY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W IZABELINIE

§ 4.


1.  Do obowiązków pracowników należy:
- sumienne wykonywanie pracy zgodnie z przyjętym zakresem czynności oraz stosowanie się do szczegółowych wskazówek i poleceń bezpośredniego przełożonego, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów, zwłaszcza ppoż i bhp.
2.  Pracownik jest odpowiedzialny za:
- sprawne, terminowe i zgodne z przepisami, regulaminem i poleceniami przełożonych wykonywanie pracy w zakresie przyjętych na siebie obowiązków,
- powierzone mienie.
3.  Główny księgowy nadzoruje działalność finansowo-księgową Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie:
- prowadzi księgowość Biblioteki,
- prowadzi sprawy płacowe pracowników,
- opracowuje projekty budżetu i kontroluje realizacje wydatków,
4.  Kompetencje i odpowiedzialność pracowników określają ich zakresy czynności.
5.  Zakres czynności pracowników opracowuje Dyrektora Biblioteki.
6.  Zakres czynności wręczany jest nie później niż w okresie 7 dni od nawiązania stosunku pracy.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 5.


1.Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie prowadzi wypożyczalnię, czytelnię i czytelnię multimedialną, dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników.
2.Schemat organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie:

ROZDZIAŁ V

ZAKRES DZIAŁANIA BIBLIOTEKI

§6.

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie prowadzi działalność na terenie Gminy Izabelin. Realizuje swoje zdania programowe, współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami zajmującymi się upowszechnianiem książek oraz działalnością oświatową i kulturalną min. prowadzi:
- spotkania autorskie z pisarzami,
- wykłady z dziedziny literatury i innych dziedzin,
- lekcje biblioteczne,
- organizuje wystawy malarstwa promujące rodzimych artystów,

1.  Wypożyczalnia:
- gromadzi księgozbiór z różnych dziedzin wiedzy przeznaczony do wypożyczania dla dorosłych, młodzieży i dzieci,
- prowadzi ewidencję księgozbioru i dokumentację wpływów i ubytków,
- opracowuje księgozbiór (tradycyjnie i w komputerowym programie bibliotecznym MAK),
- prowadzi katalog alfabetyczny i rzeczowy całości zbiorów (kartkowy),
- katalog komputerowy udostępniony jest na stronie internetowej biblioteki,
- organizuje, konserwuje i przechowuje księgozbiór,
- udostępnia informacje o nowościach czytelniczych na internetowej stronie biblioteki,
- prowadzi ewidencję czytelników i wypożyczeń,
- wypożycza książki czytelnikom, stosując wolny dostęp do półek,
- organizuje pracę kulturalno - oświatową upowszechniającą książkę i czytelnictwo oraz współpracuje w tym zakresie z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami.

2. Czytelnia i czytelnia multimedialna:
- gromadzi wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy,
- opracowuje księgozbiór podręczny i organizuje jego przechowanie i konserwację,
- prenumeruje i gromadzi czasopisma, wybrane dzienniki codzienne, prasę lokalną,
- gromadzi dokumenty życia społecznego lokalnego społeczeństwa (ulotki, plakaty, zaproszenia),
- udostępnia księgozbiór w czytelni,
- prowadzi ewidencję odwiedzin i udostępniania książek i czasopism,
- prowadzi służbę informacyjno - bibliograficzną,
- wypożycza książkę audio,
- umożliwienie dostęp do Internetu,
- prowadzi ewidencję korzystania z komputerów.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 7.

1.  Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustalone są w Regulaminie Pracy.
2.  Warunki przyznawania premii uregulowane są w Regulaminie Premiowania.
3.  Przyznawanie świadczeń socjalnych następuje zgodnie z Regulaminem Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa pracy oraz przepisy dotyczące pracowników instytucji kultury.